Polityka prywatności

“Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:”
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka DELTIM sp. z o.o. s.k z siedzibą przy ul. Żyzna 58c w Częstochowie (dalej: Spółka);
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działań handlowo-marketingowych związanych z prowadzoną działalnością firmy na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) c) ww. rozporządzenia ogólnego;
Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.:

  • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w związku z działalnością prowadzona przez Spółkę przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie, przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
  • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń)
  • w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Spółkę – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
  • w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.
  • W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: support@x-lander.com

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę.