X-lander Zgłoś naprawę gwarancyjną - X-lander

Zgłoś naprawę gwarancyjną

SERWIS “OD DRZWI DO DRZWI”

X-lander posiada wygodny i przyjazny serwis gwarancyjny „od drzwi do drzwi”. Produkt, który wymaga serwisowania odbierzemy z dowolnie wskazanego miejsca w kraju. Po dokonaniu wymaganych napraw czy regulacji, zwrócimy go pod wskazany adres w przeciągu 72 godzin od dostarczenia produktu do naszego serwisu.

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?

WYPEŁNIJ FORMUALRZ PONIŻEJ
I WYŚLIJ DO NAS

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ
W CELU USTALENIA DATY
I MIEJSCA ODBIORU

PRZEKAŻ PACZKĘ KURIEROWI

CZWARTEGO DNIA ROBOCZEGO OCZEKUJ NA PRZESYŁKĘ ZWROTNĄ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

DANE KLIENTA
Imię *
Nazwisko *
Telefon *
Email *
DANE DO WYSYŁKI
Ulica *
Miasto *
Nr domu i mieszkania *
Kod pocztowy *
INFORMACJE O PRODUKCIE
Model
Numer seryjny

Opis zgłoszenia serwisowego *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI X-LANDER

a) DELTIM sp. z o.o. sp.k. w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Żyznej 58C (nazywana dalej Producentem) udziela Kupującemu/Konsumentowi gwarancji jakościowej na produkty (nazywane dalej Produkty) i terminy zgodnie z poniższym
b) wózki: X-lander X-Move, X-Pulse, X-Cite, X-Run, X-Go, X-Fly, X-Double, X-Follow – czas trwania 24 miesięce,
c) gondole: X-Pram, X-Pram Light – czas trwania 12 miesięcy,
d) foteliki: X-Car, fotelik Britax Baby safe I-size by X-lander – czas trwania 12 miesięcy,
e) akcesoria – czas trwania 6 miesięcy.

Wszystkie produkty X-lander oprócz akcesoriów objęte są usługą “door to door” trwającą tyle co gwarancja.

Ochrona gwarancyjna rozpoczyna się z dniem zakupu produktu przez kupującego/konsumenta.

 1. Gwarancja jest ważna w Polsce i w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Gwarancja jest udzielana dla produktów zakupionych www.x-lander.com lub w sklepach stacjonarnych.
 3. Gwarancją są objęte wady fizyczne produktu — uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przy­czyn tkwiących w produkcie w chwili jego zakupu przez Kupującego/Konsumenta, albo powstałe wskutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych po­szczególnych
  elementów.
 4. Skorzystanie przez Kupującego /Konsumenta, z uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego/Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego / Konsumenta uprawnień z tytułu gwarancji bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji, albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Co nie podlega gwarancji?

 1. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych:
 • mechanicznie, chemicznie, termicznie czy celowo,
 • eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem Produktu czy instrukcją użytkowania,
 • niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym przechowywaniem,
 • niewłaściwym czy niezgodnym z instrukcją montażem.
 1. Gwarancją nie są w szczególności objęte:
 • uszkodzenia powstałe w wyniku samowolnych przeróbek. W przypadku stwierdze­nia powyższego, nabywca traci prawo do gwarancji.
 • zużycie elementów wyrobu powstałe w wyniku normalnej eksploatacji (m. in. po­jawianie się luzów na łączeniach nitowanych, mechacenie tapicerki, zużycie osi kół, zużycie opon, przetarcia i zarysowania profili metalowych, wycieranie się skórzanej rączki itp.)
 • uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przetarcia, pęknięcia, złamania, zarysowania powierzchni lakierniczej itp.) nie wy­nikające z wad materiałowych.
 • uszkodzenia spowodowane niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych a także promieniowaniem UV (odbarwienia, zacieki, płowienie).
 • uszkodzenia takie jak pleśń, rdza, śniedzenie, itp. powstałe w wyniku przechowy­wania niezabezpieczonego wyrobu w niekorzystnych warunkach (np. pomieszczenia o podwyższonym stopniu wilgotności.
 • uszkodzenia wynikające z działania środków chemicznych (rozpuszczalniki, sól dro­gowa, itp.).
 • przebicia opon i dętek
 • przepompowanie dętek i opon

JAK DBAĆ O WÓZEK

Co nie podlega gwarancji?

 1. Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację, w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wykrycia wady. Kupujący/Konsument zgłasza reklamację w miejscu zakupu Produktu lub bezpośrednio w serwisie Producenta na adres wskazany na wstępie, dołączając do niej:
 • wadliwy Produkt, który powinien być kompletny i oczyszczony z brudu,
 • dowód zakupu Produktu
 • opis wady oraz daty i okoliczności jej powstania i ujawnienia
 1. Ważne! Kupujący/Konsument zgłaszając reklamację zobowiązany udzielić wyczerpujących wyjaśnień, co do rodzaju wady oraz daty i oko­liczności jej ujawnienia. Jeżeli przy rozpoznawaniu reklamacji, konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji lub zdjęć związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji Produktu, Kupujący/Konsument zobowiązany jest dostarczyć Producentowi wszel­kich niezbędnych danych.
 2. Ważne! Produkt dostarczony wraz z reklamacją musi być dokładnie oczyszczony. W razie naruszenia tego obowiązku, Producent może odesłać Produkt na adres Kupującego/Konsumenta i na jego koszt, a rozpoznanie reklamacji zostanie wówczas zawieszone do czasu przysłania Producentowi Produktu oczyszczonego.

Jak jest rozpatrywana reklamacja?

 1. Producent zobowiązany jest rozpatrzyć zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni ro­boczych od dnia dostarczenia Produktu do serwisu Producenta. Producent stara się jednak, żeby ten czas był jak najkrótszy. Producent zastrzega jednak, że gdyby zgłoszona reklamacja wymagała dodatkowych badań Produktu lub ustaleń z Kupującym/Konsumentem, czas ich trwania wydłuży okres rozpatrzenia reklamacji, o czym Producent powiadomi niezwłocznie Kupującego/Konsumenta.
 2. Przy rozpatry­waniu reklamacji Producent będzie się kierował w pierwszej kolejności normami technicznymi obowiązującymi w dacie produkcji Produktu.
 3. W przypadku uznania reklamacji Producent poinformuje Kupującego/Konsumenta drogą mailową o sposobie załatwienia reklamacji.
 4. W przypadku zasadnej reklamacji, Producent w ramach gwarancji może według własnego wyboru:
 • dokonać nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej,
 • wymienić na wolne od wad wszystkie wadliwe elementy podlegające gwarancji, lub cały Produkt.
 • zwrócić Kupującemu /Konsumentowi zapłaconą kwotę, jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
 1. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do przepro­wadzenia naprawy gwarancyjnej, czy wymiany wadliwych elementów objętych gwa­rancja na wolne od wad.
 2. W przypadku zasadnej reklamacji (dla produktów objętych usługą „door to door”) Producent jest zobowiązany pokryć koszty dostarczenia towaru do jego siedziby i koszty zwrotnego dostarczenia towaru na adres Kupującego/Użytkow­nika wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Producenta. W przypadku bezzasadnej reklamacji niezbędne koszty poniesione w związku z jej rozpoznaniem i transportem ponosi Kupujący/Konsument.
 3. Zobowiązania Producenta, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kwoty nie przekraczającej ceny samego produktu.