X-lander | Konkurs sierpień 2022

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Aktywizacji  „Fotka z wakacji” zwanego dalej „Konkursem”, jest Tigers Sp. Z o.o. al. Jana Pawła II/22, 00-133 Warszawa, NIP: 5213886898, dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Zleceniodawcą konkursu jest DELTIM sp z o. o. S.K., ul. Żyzna 58c, 42-200 Częstochowa, NIP: 5730400192, zwany dalej „Zleceniodawcą”.
 3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Zleceniodawca.
 4. Konkurs trwa od 19.08.2022 do 26.08.2022 do godz. 23:59.
 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Zleceniodawcy prowadzonym w ramach Facebook nie później niż w dniu 31.08.2022.
 6. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Zleceniodawcy oraz Uczestników Konkursu.
 7. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Facebook.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w odniesieniu do osoby, która nie jest Uczestnikiem Konkursu a której wizerunek został umieszczony na zdjęciu  (zgłoszeniu konkursowym) oraz w przypadku, gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z  urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych. 
 11. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię: marki X-lander, Zleceniodawcy, Organizatora oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką X-lander, nawet po wcześniejszej  akceptacji zgłoszenia konkursowego. 
 12. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
 13. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
 14. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
 15. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do  Organizatora. 
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
 3. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook.
 4. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu mogą zostać opublikowane również na profilach Zleceniodawcy, prowadzonych w ramach serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. W tym zakresie odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu, w szczególności ust. 15 – 20  powyżej.

  §2 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają aktywne konto w serwisie Facebook z zastrzeżeniem.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Zleceniodawcy, jak również członkowie ich rodzin.

  §3 Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Facebook; 

(b) zapoznanie się z Regulaminem; 

(c) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4. 

 1. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
 2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.
 3. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (kwestia wysyłki nagród).

  §4 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Zadanie konkursowe: pozostawienie komentarza wraz ze zdjęciem z wózkiem X-lander z wakacyjnych wyjazdów z dziećmi
 2. Uczestnik może zgłosić/napisać do Konkursu dowolną liczbę odpowiedzi w formie komentarza pod postem konkursowym.
 3. Odpowiedzi nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.
 4. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Facebook i / lub Instagram.
  5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.
 5. Komisja przy ocenianiu komentarzy będzie brać pod uwagę kreatywność.
 6. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w profilu Zleceniodawcy prowadzonym w serwisie Facebook lub/i Instagram.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych do Konkursu zdjęć i wpisów w profilach Organizatora i Zleceniodawcy prowadzonych w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram. Dodatkowo zdjęcia/ wpisy, za które przyznane zostaną nagrody, mogą zostać opublikowane na stronach X-lander.

  §5 Nagrody i zwycięzcy

1.W Konkursie zostanie nagrodzonych 5 osób, które otrzymają:

 • Torbę X-Rollbag po jednej sztuce
 1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Zleceniodawca.
 2. Uczestnicy uprawnieni do odbioru Nagród zostaną każdorazowo poinformowani przez Organizatora o ich wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji zawierającej wskazanie zwycięskich komentarzy i/lub zdjęć i recenzji oraz ich autorów na profilu Zleceniodawcy w serwisie Facebook, a także poprzez przesłanie im  prywatnej wiadomości w ramach serwisu Facebook. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik – uprawniony  do odbioru Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wypełniając formularz znajdujący się pod linkiem,  który otrzymał w ramach wiadomości prywatnej, (dalej: ,,Zgłoszenie wygranej”). 
 3. Uczestnik powinien dokonać zgłoszenia Organizatorowi chęci odebrania wygranej, o którym mowa w § 5 ust. 3 powyżej w terminie 3 (trzech) dni, od daty ogłoszenia wyników Konkursu, pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody lub Nagród.
 4. Zgłoszenie w celu odebrania nagrody, o którym mowa w § 5 ust. 3 i 4 zostanie przesłane do Laureata w postaci mail do uzupełnienia i będzie zawierać:
  1. imię i nazwisko Laureata,
  2. aktualny adres zamieszkania Laureata, na który będzie można dokonać wysyłki Nagrody,
  3. numer telefonu Laureata,
  4. adres e-mail Laureata,
 •  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez współadministratorów jest Tigers Sp. z o.o. al. Jana  Pawła II/22, 00-133 Warszawa, NIP:5213886898 oraz ACE DENTAL POLAND SP. Z O.O. ul., Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP: 8992906818, moich  danych osobowych w celach związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu organizowanego pod  nazwą „Aktywizacja odbiorców”, w tym w celu wyłonienia Laureatów, wydania i doręczenia Nagrody, działań  marketingowych i promocyjnych związanych z Konkursem i promocją marki X-lander, a także  uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z wydaniem Nagrody.  Ponadto, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, znana jest mi jego treść oraz warunki i  zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Potwierdzam, że Administrator dokonał  względem mnie obowiązków informacyjnych dotyczących wykorzystania i przetwarzania moich danych  osobowych w związku z określonymi przez niego celami (realizacja Konkursu, wydanie Nagród, działania  promocyjne i marketingowe, obowiązki podatkowe), a także o prawie dostępu do moich danych osobowych i  prawie ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, co do ich przetwarzania. 

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Administratorów Urzędom Skarbowym w celu  realizacji obowiązków podatkowych oraz Poczcie Polskiej A.S. lub firmom kurierskim w celu prawidłowego  doręczenia Nagrody” 

  1. oświadczenie Laureata o następującej treści: ,,W chwili przyjęcia Nagrody przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do komentarza i zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
  2. wprowadzanie komentarza i zdjęcia do pamięci komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie ich w pamięci tych urządzeń,
  3. rozpowszechnianie zdjęcia oraz komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram działającego pod adresem internetowym: https://www.instagram.com, portalu  społecznościowego Facebook działającego pod adresem internetowym: https://www.facebook.com, na stronie  internetowej Zleceniodawcy działającej pod adresem internetowym: https://x-lander.com/. w ramach działań związanych z promocją marki X-lander poprzez wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęcia i  komentarza. Z momentem przyjęcia Nagrody, zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora i Zleceniodawcy z  przysługujących mi osobistych praw autorskich do zgłoszonych do Konkursu komentarzy i zdjęć
 1. Laureat zobowiązany będzie na każde wezwanie Organizatora do przedstawienia mu oryginału oświadczeń wskazanych w § 5 ust. 5 lit. e i f Regulaminu.
 2. Brak zgłoszenia Laureata w terminie wskazanym w § 5 ust. 4 Regulaminu, przekazanie przez niego Zgłoszenia po upływie tego terminu, przekazanie Organizatorowi niepełnych informacji, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu, przekazanie Organizatorowi nieprawdziwych danych, o których mowa w § 5 ust. 5 powyżej  Regulaminu, nieprzekazanie oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 5 lit. e i f Regulaminu, jak i podejmowanie  przez Laureata w ramach Zgłoszenia konkursowego, działań sprzecznych z Regulaminem i/lub powszechnie  obowiązującymi przepisami prawa, tak w trakcie, jak i po zakończeniu Konkursu, równoznaczne będzie z utratą  prawa Laureata do Nagrody.  
 3. Nagrody nie podlegają zamianie bądź wymianie na inne nagrody rzeczowe lub usługi, jak również na ich równowartość pieniężną. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 4. Zleceniodawca, w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Laureata poprawnego Zgłoszenia Nagrody, zobowiązuje się wysłać Nagrodę (w tym informacje i/lub dokumenty niezbędne do skorzystania z niej) na adres wskazany przez Laureata w Zgłoszeniu wygranej. 
 5. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody, decyzję odnośnie ewentualnego przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi podejmuje Komisja Konkursowa.
 6. Płatnikiem ewentualnego podatku od Nagrody jest Organizator. Każdy z Laureatów, który dokonał Zgłoszenia Nagrody zobowiązuje się współpracować z Organizatorem w zakresie obowiązków o charakterze publiczno – prawnym, w szczególności podając na jego żądanie wymagane prawem dane.
 7. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne, do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureaci  wyrażają zgodę na to aby, kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz  przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

  §6 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane Organizatorowi,  firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym  organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
 4. Zgoda zdobywców Nagród na przetwarzanie ich danych osobowych jest udzielana zgodnie z § 5 ust. 4. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz jego  adres e-mail i nazwę Konkursu drogą mailową lub drogą pisemną na adres Zleceniodawcy. Złożenie sprzeciwu na  przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się  Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia  Organizatora i Zleceniodawcę do odmowy jej wydania.

  §7 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Tigers Sp. z o.o. al. Jana Pawła II/22 00-133 Warszawa 
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

  §8 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Zlecającego, a także do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w profilu Zleceniodawcy w serwisie Facebook lub/i Instagram. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: aleksandra.sawko@tigers.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu. 
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie Facebook lub/i Instagram.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres: aleksandra.sawko@tigers.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji  Zleceniodawcy.

  §9 Odpowiedzialność
 1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku, autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu zdjęciami ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. 
 2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.
  3. Zleceniodawca odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu.