Ochrana osobních údajů

V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady / EU / č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – informujeme, že:
Správcem vašich osobních údajů je společnost DELTIM sp. z o.o. s.k se sídlem ul. Żyzna 58c v Częstochowě (dále jen „Společnost“);
Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem obchodních a marketingových aktivit souvisejících s podnikáním společnosti podle ustanovení čl. 6 oddíl 1 bod a) b) c) obecné regulace;
Správce vašich osobních údajů může předávat osobní údaje autorizovaným subjektům pouze na základě zákonných ustanovení a obecných regulačních předpisů týkajících se pravidel svěřování osobních údajů;
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování uvedeného v bodě 2, tj.

  • v rozsahu plnění smlouvy, kterou uzavíráte, v souvislosti s činnostmi prováděnými Společností po dobu do dokončení její realizace a poté po dobu stanovenou zákonem, např. pro uložení konkrétní účetní dokumentace a konkrétních údajů v souladu s daňovými předpisy;
  • po dobu vyplývající z oprávněných zájmů společnosti (tj. promlčecí doba pro zajištění jakýchkoli nároků)
  • v oblasti marketingu a propagace služeb nabízených Společností – po dobu než odmítnete zpracování údajů;
  • pokud jde o souhlas – až do jeho odvolání;
  • máte právo na přístup k vašim údajům a právo na opravu, odstranění, omezení zpracování, právo na přenos dat a právo na námitku;
  • máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů
  • Vaše osobní údaje nebudou zpracovány ve formě profilování.
  • Pokud máte dotazy týkající se zpracování osobních údajů, kontaktujte nás na adrese support@x-lander.com

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO JINÝCH ZEMÍ

Vaše osobní údaje nepřenášíme mimo Polsko, Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor (včetně Evropské unie, Norska, Lichtenštejnska a Islandu). Může se však ukázat, že během trvání smlouvy se rozhodneme předávat údaje mimo EHP – pouze v rozsahu povoleném zákonem. K tomuto předání dojde, pouze pokud třetí země zajistí odpovídající ochranu vašich osobních údajů. O takové situaci budete informováni e-mailem nebo telefonicky.
V případě předání vašich osobních údajů do třetí země, která nebyla Evropskou komisí uznána jako stát poskytující přiměřenou úroveň ochrany, vás požádáme o výslovný souhlas s takovým předáním a budeme vás informovat o riziku spojeném s takovým přenosem převod podle předpisů Nařízení.
Poskytování údajů je vždy dobrovolné, důsledkem jejich neposkytnutí však bude nemožnost uzavřít a vykonat smlouvu / objednávku v rámci aktivit prováděných Společností.